Ljusreduktion

Produkter

Ljudreduktion från vanligt förekommande störande trafikbuller, musik etc.        Den under de senaste åren tilltagande trafikintensiteten har medfört att kraven på ”tyst miljö” har fått ökad prioritet.

Beroende på Dina fönsters konstruktion, kan man på olika sätt reducera bullret. Här kommer fem bilder på olika uppbyggnader av fönster i samband med ljudreducerande åtgärd.

Inåtgående kopplat tvåglasfönster

Här har vi använt oss av en tilläggsruta i innerbågen. Innerbågen demonteras, glaset plockas bort och vi fräser ner bågen till ett falsdjup som tillåter montage av en extraruta med mellanliggande trälist. Vi väljer att använda oss av en 4mm floatglasruta, vilket medför att vi tillsammans med de övriga två 3mm glasen, får en aning ökad reduktion av buller. Detta beror på att vi blandar olika glastjocklekar och avstånd.

Inåtgående kopplat tvåglasfönster

Här demonterar vi det befintliga innerglaset och ersätter detta, efter nerfräsning av glasfalsen, med ett för ljudreduktion speciellt framtaget glas som heter GHPhon. Detta glas är 9 eller 10mm tjockt, och väger mer än 22kg/kvm. Då man använder sig av GHPhon, bör man tänka på att kontrollera om fönsterbågens grundkonstruktion orkar att bära den ökade vikten. Vanligt 3mm fönsterglas (floatglas) väger 7,5kg/kvm.

Inåtgående kopplat tvåglasfönster

Här har vi liksom i bild nr 1 och nr 2, fräst ner glasfalsen för innerglaset, och ersatt detta med ett isolerglas. Nu får vi förutom ljudreduktionen, samtidigt ett förbättrat inomhusklimat, genom att U-värdet sjunker från 2,9 till 1,8 eller bättre. U-värdet är ett värde som anger hur bra glaset isolerar mot värme och kyla, desto lägre värde desto bättre isolering. Det lägre värdet kan bättras på med hjälp av ett lågemissivt glas.

Inåtgående kopplat tvåglasfönster, med djup fönsternisch.

Detta fall förutsätter två saker. Dels att Du har en fönsternisch som är så djup, att den tillåter en extrabåge, dels att Du inte vill öppna fönstret…

Här har vi helt enkelt demonterat det befintliga fönstret, och ersatt det med ett nytt dito. Detta kan utföras på två olika sätt. Antingen genom att befintlig karm sparas och det nya fönstret monteras som så kallat instick, eller genom att det befintliga demonteras och ersätts av ett nytt på samma plats som det gamla. Vid insticksmontage fås, vilket man ej får glömma, en kraftigt reducerad glasyta.